Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Context

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018. 

S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L., înțelege să respecte întocmai și să se alinieze la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sens în care formulează și comunică prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta informare vi se adresează dvs., în calitate de persoană vizată, având ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin.

 

2. Datele de identificare și principiile prelucrării datelor cu caracter personal

S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. este o societate organizată și care funcționează conform legilor din România. Sediul societății este in mun. Botosani, cu sediul social în STR. UNIRII 7  jud. Botosani, CUI  14716728, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani sub nr. J07/174/2002, reprezentantul legal fiind Dl. MAHAI GROSU in calitate de administrator.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C.MFB ELECTROTERMICA S.R.L. în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, fiind exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră precum și după încheierea acestora, în măsura în care prelucrarea în continuare a datelor este necesară pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

3. Date cu caracter personal care vor fi prelucrate

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. sunt următoarele:

Nume și prenume, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, data emiterii și expirării cărții de identitate precum și numele instituției emitente, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, adresa de email, datele de identificare ale contului bancar.

Furnizarea de către Dvs. a acestor date cu caracter personal reprezintă din partea persoanelor vizate o obligație legală dar și contractuală. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. este o condiție obligatorie pentru continuarea derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C MFB ELECTROTERMICA S.R.L. pentru:

întocmirea facturilor precum și a documentelor necesare pentru plata produselor comercializate;

întocmirea și înregistrarea contractelor comerciale precum și a altor documente aferente;

întocmirea avizelor, formularelor de încărcate-descărcare, documentelor de achiziție.

întocmirea scrisorilor de trăsură, CMR, a altor documente de transport;

întocmirea comenzilor de achiziție;

întocmirea și înregistrarea documentelor contabile, a registrelor și a raportărilor contabile.

obtinerea de oferte de prestari de servicii si materiale de constructii din partea colaboratorilor/partenerilor nostrii pentru atingerea scopului contractului;

marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);

raportari interne;

efectuarea de analize statistice/actuariale; 

solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);

solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;

comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);

recuperarea creantelor.

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi comunicate, cu respectarea strictă a Regulamentului 2016/679 precum și a legislației relevante în domeniu, autorităților publice și instituțiilor care au atribuții în domeniul fiscal precum și societăților comerciale și persoanelor cu care societatea noastră colaborează. În acest caz S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. va lua, în limitele legii, măsuri pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Societățile și instituțiile care vor avea astfel acces la datele dvs. cu caracter personal sunt: 

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de vanzare - cumparare (ex. arhitecti, ing. proiectanti, furnizori materiale de constructii, parteneri/colaboratori agreati de catre operator, dezvoltatori de servicii IT, etc);

prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;

Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

5. Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal este reprezentat de articolul 6 aliniatul 1 literele b), c) și f) din Regulamentul (UE) 2016/679, după cum urmează:

Articolul 6 aliniatul 1 litera b) este aplicabil întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară executării relațiilor comerciale și contractuale;

Articolul 6 aliniatul 1 litera c) este aplicabil având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea de către societatea noastră a obligațiilor legale care îi revin;

Articolul 6 aliniatul 1 litera f) este aplicabil întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară realizării intereselor legitime urmărite de societatea noastră, respectiv pentru asigurarea funcționării societății în vederea realizării unui profit cu respectarea strictă a prevederilor legale precum și a drepturilor celorlalte persoane.

6. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Poate fi obținută o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;

Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

Dreptul la ștergerea datelor. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, în condițiile articolul 17 din Regulament;

Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, în condițiile prevăzute de articolul 18 din Regulament;

Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului;

Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. nu folosește un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

7. Protecția datelor cu caracter personal

S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, va lua măsuri organizatorice, administrative și tehnice pentru respectarea Regulamentului 2016/679 precum și pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. 

Ne puteti contacta:

prin email - la adresa: ___office@electrotermica.ro_;

personal - la sediul social societatii noastre din mun. Botosani, STR. UNIRII 7,  sau la magazin de langa Bazar STR. CALEA NATIONALA NR.111  jud. Botosani;

printr-o cerere transmisa prin posta la adresa sediului social;

telefonic - la numarul: _0231 584 028_;

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal urmeaza a fi revizuita periodic, functie de modificarile legislative cu impact major in cee ace priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, sens in care va rugam sa consultati periodic pagina web a S.C. MFB ELECTROTERMICA S.R.L.
Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de __19 Sept 2018__.

ELECTROTERMICA

Str. Calea Nationala, 111
Botosani, 710061
Telefon 0231 584 028

0740 145 603
office@electrotermica.ro

Legal Cookie

Poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Mai mult ...

Activitatea noastra

  Pentru ca ne ocupam de instalatii si numai de instalatii, ne-au trecut prin maini toate tipurile de tevi, fitinguri, robineti, mufe, centrale, conectori, garnituri, boilere, pompe, baterii, rezervoare, filtre, cazane, flanse, valve, vane, armaturi sau senzori. Cunoastem in amanunt fisa tehnica a fiecarui produs asa ca stim ce se potriveste si ce nu, ce functioneaza si ce nu. Suntem o companie bazata pe competenta. Mai mult ..